PRODUKTY >
ODVLHČOVÁNÍ >
Parapetn? odvlh?ovac? jednotky
SOLO-TECH a DUO-TECH
SOLO-TECH a DUO-TECH odvlh?ovac? parapetn? jednotky

KVS odvlh?ovac? za??zen? v parapetn?m proveden? pro provoz s ob?hov?m vzduchem, se zp?tn?m z?sk?v?n?m tepla p?es tepeln? ?erpadlo, sest?v? z pl??t?, kter? je z eloxovann?ho, mo?sk? vod? odoln?ho hlin?ku v samonosn? konstrukci ( Eloxal EV 1 ),a ta je oblo?ena parot?snou a tepelnou izolac?. S?n? je p?es d?rovan? plech, v?fuk je s ot??ec?, pochromovanou koncovou m???kou, umo??uj?c? c?len? veden? vzduchu.
TG-K odvh?ovac? jednotky
Odvlh?ovac? jednotky v parapetn?m proveden? pro cirkula?n? provoz se zp?tn?m z?sk?v?n?m tepla tepeln?m ?erpadla t?to konstrukce: opl??t?n? tvo?? samonosn? sko?epina z ekologick?ho recyklovateln?ho Polystyrolu (jako u TG 26.xx) bezfreonov? integrovan? vyp?n?n? ,se strukturovan?m , polomatn?m b?l?m n?t?rem odst?nu RAL 9010, hlukov? a tepeln? izolovan? , na s?n? a na v?tlaku s hlin?kov?mi sm?rovateln?mi vy?stkami v barv? opl??t?n
SEW
SEW odvlh?ovac? jednotky se zp?tn?m z?sk?v?n?m tepla pro plaveck? haly

Jednotky jsou sestaveny z jednotliv?ch komor bez tepeln?ch m?stk?,s rozd?lnou funkc? a vybaven?m komor . Jednotliv? komory jsou tvo?eny r?movou konstrukc? z dut?ch Alu-profil? ,kter? jsou tepeln? odd?leny plastov?mi li?tami GFK,se zkosen?mi rohy pod ?hlem 45?a s plastov?mi rohov?mi spojkami. V?echny komory maj? vzduchot?sn?, t?sn? vsazen?, v?m?nn? a sn?mateln? st?ny dvoupl?ov? sendvi?ov? konstrukce,s uvnit? nalepenou hlukovou a tepelnou izolaci. Opl??t?n? je vzduchot?sn? s t??dou t?snosti G III dle DIN 24 185, d?l 2, VDI 3803 (osv?d?en? RWT?V) a tlakuvzdorn? bez trval? deformace do tlaku 4000 Pa. Panely opl??t?n? jsou p?ipojeny plastov?mi dr??ky . Protihlukov? izolace je provedena z tvrd? p?ny a zabezpe?uje proto vysokou tuhost panelu (obt??n? z?paln?-po??rn? odolnost dle DIN 4102 B1). St?ny komory jsou v r?mov? konstrukc? ut?sn?ny s trvale elastickou t?sn?c? p?skou . Plechy v?ka a podlahov? plechy jsou vnit?n? sn?tov?ny, bo?n? st?ny jsou z vn?j?? strany se?roubov?ny p?es nerezov? patkov? dr??ky. V?echny kryc? plechy jsou vyrobeny bez vrtan?ch otvor? ,??m? jsou vylou?eny mo?n? net?snosti . Revizn? st?ny maj? na r?mov? konstrukci po obvodu osazeno gumov? t?sn?n? s vydut?m profilem a vzduchot?sn? se uzav?raj? specieln?mi sponov?mi uz?v?ry se stabiln?mi plastov?mi dr??ky . K ut?sn?n? jednotliv?ch komor je pou?ito elastick? samolep?c? t?sn?c? p?sky. Pot?ebn? elastick? dilata?n? a tlum?c? vlo?ky na v?stupu vzduchu s protip??rubou pro vyrovn?n? nep?esnost? jsou dod?v?ny seriov?.Tlou??ka st?ny 40 mm (30 mm u revizn?ho v?ka s oto?n?mi kloubov?mi z?v?sy).
O NÁS - REALITY - KLIMATIZACE - CHLAZENÍ - ODVLHČOVÁNÍ - BAZAR - REFERENCE - POČASÍ - KONTAKT - ZASÍLÁNÍ NOVINEK - OBCHODNÍ PODMÍNKY - DLUŽNÍCI