PRODUKTY >
ODVLHČOVÁNÍ >
Stavebn? a mobiln? odvlh?ovac? jednotky
KVS GT 2000
Nejv?konn?j?? vysou?e? budov od firmy KVS GT 2000
Pro co mo?n? nejefektivn?j?? odvlh?en? budov je rozhoduj?c?, ?e st?ny, stropy a podlahy je mo?no p?i v?t??m v?konu vzduchu rovnom?rn? ofukovat such?m vzduchem. T?m je mo?no stavebn? sm?si na co nejv?t?? plo?e kontinu?ln? odeb?rat vlhkost aby se pak budovy ?etrn?, rychle a trvale vysu?ily. Nejv?konn?j?? vysou?e? budov od firmy KVS GT 2000 toto prov?d? ide?ln?m zp?sobem, ve kter?m je (v rozporu s tradi?n?m vysou?e?em budov) vzduch vyfukov?n ze v?ech stran s c?len?m veden?m proudu. D?ky zv??en?mu v?konu proudu vzduchu p?itom obstar?v? optim?ln? cirkulaci vzduchu, kter? je jak jinak dosa?iteln? jen s dokonalej??m ofukem. Zvl??tn? proveden?, nap?. redukovateln? v?kon vzduchu pro speci?ln? po?adavky jsou samoz?ejm? mo?n?.
CD 2400
Mobiln? odvlh?ovac? jednotka CD 2400 firmy Dantherm pracuje na z?klad? kondenza?n?ho principu. Vzduch je p?i pr?chodu odvlh?ovac? jednotkou filtrov?n a je ochlazen na teplotu chladi?e asi 5 a? 6 ?C. To zaji??uje, ?e povrchov? teplota chladi?e je ni??? ne? teplota rosn?ho bodu vstupuj?c?ho vzduchu a na povrchu chladi?e t?m doch?z? ke sr??en? kapi?ek vody z proch?zen?ho vzduchu a t?m k odvlh?ov?n? vzduchu. Pot? je vzduch zp?tn? doh??v?n a p?iv?d?n zp?t do m?stnosti.

Mobiln? klimatiza?n? jednotky se uplatn? p?i odvlh?ov?n? m?stnost? s do?asn?m zv??en?m vlhkosti nap?. p?i povodn?ch pro odvlh?en? obvodov?ho zdiva apod. Mobiln? klimatiza?n? jednotka CD 2400 m? maxim?ln? pr?tok vzduchu 785 m3/hod a je vhodn? pro p?ipojen? na nap?t? 230 V / 50 Hz. Mo?nost i zap?j?en
O NÁS - REALITY - KLIMATIZACE - CHLAZENÍ - ODVLHČOVÁNÍ - BAZAR - REFERENCE - POČASÍ - KONTAKT - ZASÍLÁNÍ NOVINEK - OBCHODNÍ PODMÍNKY - DLUŽNÍCI